Monthly Archives: januari 2019

De zoektocht naar bouwlocaties

Voor projectontwikkelaars, bouwers en beleggers die pro-actief locaties willen zoeken, beoordelen en beheren.

Voor projectontwikkelaars, bouwers en investeerders die op een effectieve manier:

1. Woningbouwlocaties willen zoeken;

2. De potentie van locaties willen beoordelen;

3. Leads eenvoudig bij willen bijhouden;

In één oogopslag helder zien waar mogelijke woningbouwlocaties zich voordoen of de potentie ervan kunnen beoordelen?! Aangezien locaties zich op talloze vlakken (fysiek, sociaal, economisch, etc.) ontwikkelen, willen we trends waarnemen die ons inzicht geven welke locaties nu en in de toekomst kansrijk zijn om te bebouwen. Of zelf criteria stellen om dé locatie te kunnen spotten.

Om na te gaan in hoeverre locaties ingevuld kunnen worden met woningbouw worden locaties door Giscovery op basis van een markt-, locatie- en doelgroepanalyse beoordeeld. Met de uitkomst kan de lokale vraag uit de woningmarkt gekoppeld worden aan een bepaald woonproduct passend bij de woonwensen en betalingsmogelijkheden van de doelgroep. Dit proces gebeurt veelal handmatig en ad hoc. Voor de marktanalyse worden bijvoorbeeld gegevens van Funda in excel documenten gezet om zodoende een beeld te krijgen wat betreft woon- en kaveloppervlak, type woning, opbrengst per m2 GBO en afzetsnelheden.

 

Location vs business intelligence

Waarom vastgoedbedrijven meer behoefte hebben aan location intelligence dan business intelligence.

Meer dan alleen een kwestie van ‘waar’ is locatie de enige constante die ongelijksoortige gegevenselementen zoals demografie, concurrentie, bedrijfsmiddelen en klanten verbindt. Met Location Intelligence kunnen organisaties deze overvloed aan gegevens omzetten in klantinzicht en echte bedrijfswaarde.

Uw klanten, uw gebouwen en uw leveranciers hebben allemaal een locatiecomponent. Zeker 80% van de bedrijfsgegevens die wordt gebruikt in business intelligence bevat dus gegevens over een locatie. Location intelligence biedt nieuwe inzichten in data die verder gaan dan de huidige business intelligence analyses en kan organisaties helpen de besluitvorming van bedrijven verder te verbeteren en bedrijfsprocessen te stroomlijnen.

Case study: Gemeente Delft

Voorbeelden

  • Bij welke van de volgende 10 locaties bespaar ik de meeste reistijd voor mijn werknemers en/of mijn leveranciers?
  • Waar bereik ik binnen 30 min reistijd de meeste hoogopgeleiden?
  • In welke buurt is de vergrijzing de afgelopen 8 jaar het meest toegenomen?
  • Hoe verhouden de demografische ontwikkelingen in een buurt zich tot het gemeentelijke gemiddelde?
  • Waar is het aantal aangeboden woningen in twee jaar tijd met meer dan 50% afgenomen?
  • In welke gemeenten buiten de Randstad ligt de vraagprijs per m2 woonoppervlak hoger dan € 3.000?

Bloemkoolwijken over de brug helpen

Een studie naar verval en vernieuwingsmogelijkheden in Buytenwegh Zoetermeer

Deze planologische studie geeft inzicht in verval en vernieuwingsmogelijkheden in Bloemkoolwijken. De aanleiding van deze studie is voortgekomen uit het besef dat tijdens de levenscyclus van woonwijken zich fysieke, sociale en economische ontwikkelingen voordoen, waarvan vermoed wordt dat deze leiden tot achteruitgang en verval van de wijk. Op deze ontwikkelingen moet gereageerd worden door problemen te signaleren en adequate vernieuwingsmogelijkheden SMART te formuleren. Om deze ontwikkelingen voor te blijven, is een structuur van periodieke monitoring gewenst in Bloemkoolwijken.

Wanneer dit niet tijdig op een adequate wijze wordt gedaan, krijgen gemeenten met Bloemkoolwijken, zoals Zoetermeer, te maken met vergaande vervalprocessen, die lastig te keren zijn. Bloemkoolwijken zijn in de periode 1970-1985 gebouwd met een stedenbouwkundig ideaal. Evidente voorbeelden van vervalprocessen die in deze studie besproken worden, zijn: woningen met een slecht energielabel, een slechte kwaliteit van de openbare ruimte die uitnodigt tot vandalisme en vervuiling en afnemende betrokkenheid van bewoners met hun buurt.

In Bloemkoolwijken moet heel anders worden ingegrepen dan bij oude herstructureringswijken waar sloop en nieuwbouw werd toegepast om wijkproblemen op te lossen.

Na achtereenvolgens stadsvernieuwing, stedelijke vernieuwing, grote stedenbeleid en de wijkaanpak, is het noodzakelijk dat nu beleid wordt geformuleerd om Bloemkoolwijken te ondersteunen. Bloemkoolwijken vervullen namelijk een belangrijke maatschappelijke functie in de volkshuisvesting en (ver)dienen daarom op orde te zijn.